REGULAMIN

8. Płocka Szybka Trójka
5. Mistrzostwa Polski Masters w Biegu na dystansie 3000 metrów
Bieg otwarty na dystansie 3000 metrów
Bieg otwarty na dystansie 100 metrów dla dorosłych
Biegi sztafetowe 4x400m
Biegi na dystansie 60 metrów dla dzieci
 
 

I. CEL
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
2. Promocja różnorodnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia.
4. Wyłonienie Mistrzyń i Mistrzów Polski Masters na dystansie 3000 metrów w poszczególnych kategoriach wiekowych na rok 2021

II. ORGANIZATOR
Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Al. Stanisława Jachowicza 35/10, 09-402 Płock, tel. 608067970

III. WSPÓŁORGANIZATORZY i PARTNERZY
1. Gmina Miasto Płock
2. Polski Związek Lekkiej Atletyki
3. MOSiR Płock

IV. TERMIN I MIEJSCE
4 lipca 2021 r. (niedziela), Stadion Miejski im. B. Szymańskiego, ul. Sportowa 3, Płock

V. TRASA BIEGU
Bieżnia Stadionu Miejskiego im. B. Szymańskiego (7,5 okrążenia w biegu głównym)

VI. HARMONOGRAM
Bieg rozegrany w seriach. Przydział do poszczególnych serii prowadzony będzie na podstawie kategorii wiekowych.
• 14:00 - 15:30 otwarcie i praca biura zawodów dla dzieci
• 14:30 start biegu dziewczynek do 10 lat na dystansie 60 metrów
• 14:40 start biegu chłopców do 10 lat na dystansie 60 metrów
• 14:50 start biegu dziewczynek od 11 do 15 lat na dystansie 60 metrów
• 15:00 start biegu dziewczynek od 11 do 15 lat na dystansie 60 metrów
• 15:30 dezynfekcja biura zawodów
• 16:00 - 21:00 otwarcie i praca biura zawodów dla dorosłych
• 16:15 uroczyste otwarcie Mistrzostw
• 16:30 start I serii biegu na dystansie 3000 m;
• 17:00 start II serii biegu na dystansie 3000 m;
• 17:20 start III serii biegu na dystansie 3000 m;
• 17:45 start IV serii biegu na dystansie 3000 m;
• 18:10 start V serii biegu na dystansie 3000 m;
• 18:35 start VI serii biegu na dystansie 3000 m;
• 19:00 start VII serii biegu na dystansie 3000 m;
• 19:20 start VIII serii biegu na dystansie 3000 m;
• 19:40 start IX serii biegu na dystansie 3000 m;
• 20:00 odprawa sztafet 4x400m;
• 20:05 start sztafet mieszanych 4x400m;
• 20:20 start sztafet dowolnych 4x400m;
• 20:40 start biegu na dystansie 100 m - kobiety;
• 20:45 start biegu na dystansie 100 m - mężczyźni;
• 21:00 wręczenie medali i uroczyste zakończenie imprezy

HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZAPISANYCH ZAWODNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH SERII. OSTATECZNY HARMONOGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY NA STRONIE ORGANIZATORA 2 DNI PRZED IMPREZĄ

VII. UCZESTNICTWO
1. W biegach otwartych na dystansach 100 i 3000 metrów oraz sztafecie 4x400 metrów mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.
2. Prawo do startu 5. Mistrzostwach Polski Masters reguluje odrębny regulamin. W Mistrzostwa Polski sklasyfikowani będą zawodnicy posiadający aktualną licencję PZLA.
3. Organizator ustala następujące limity startujących w poszczególnych biegach rozgrywanych w ramach imprezy:
-Bieg na dystansie 3000m - 9 serii (144 zawodników/zawodniczek)
-Bieg na 100m kobiet - 1 seria (8 zawodniczek)
-Bieg na 100m mężczyzn - 1 seria (8 zawodników)
-Bieg sztafetowy 4x400m - 2 serie: 4 sztafety mix (2 kobiety + 2 mężczyzn) i 4 sztafety o składach dowolnych. UWAGA - w biegach sztafetowych mogą wziąć udział tylko zawodnicy startujący w biegach na 3000 lub 100 metrów.
-Biegi dziecięce na dystansie 60 m – 4 serie (40 zawodników)
4. W jednej serii wystąpić może maksymalnie 20 zawodników.
5. Nie będą prowadzone zapisy w biurze zawodów w dniu imprezy. Po zakończeniu zapisów internetowych lista startowa jest zamknięta.
6. Organizator zaleca przed podjęciem decyzji o starcie w niniejszych Zawodach, jak również w okresie przygotowawczym (treningowym) wykonanie odpowiednich badań medycznych. Udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym, co może powodować powstanie ryzyka wystąpienia szkód i strat materialnych, jak również ryzyka zagrożenia wypadkiem, odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych, utraty zdrowia, w tym utraty życia.
7. W biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające stan zdrowia, umożliwiający im udział w tych Zawodach oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu średniodystansowym, jakim jest 8. Płocka Szybka Trójka.
8. Dokonując zgłoszenia do udziału w 8.Płockiej Szybkiej Trójce, zawodnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, telewizyjnych, internetowych i w formie drukowanej. Zakres szczegółowy przedmiotowych zgód określony został w formularzu oświadczenia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
9. Przedmiotem przekazania danych osobowych są następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, data urodzenia, adres zamieszkania i narodowość.
10. Wszyscy zawodnicy zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów. Każdy zawodnik musi stawić się osobiście do Biura Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej w przypadku gdy opłata została wniesiona w ostatnich trzech dniach przed zawodami. Złożyć osobiście, podpisane oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, mając na uwadze ryzyko i niebezpieczeństwo związane z charakterem i długością trasy biegu, oraz o stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach - zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.
11. Ze względów epidemicznych, w strefie zawodów i bieżni stadionu podczas imprezy mogą przebywać wyłącznie zawodnicy biorący udział w zawodach oraz obsługa sędziowska i techniczna imprezy.

VIII. ZGŁOSZENIA
Biuro zawodów znajduje się na Stadionie Miejskim im. B. Szymańskiego, ul. Sportowa 3 w Płocku.
1. Zgłoszenia do biegów otwartych na 3000 m i 100 m oraz biegów dziecięcych przyjmowane są: przez formularz zgłoszeniowy imprezy dostępny na stronie internetowej organizatora www.tkkfplock.pl do dnia 28.06.2021 r.
2. Zgłoszenia do udziału w 5. Mistrzostwach Polski Masters w Biegu na dystansie 3000 metrów przyjmowane są wyłącznie przez system „Starter PZLA” do dnia 29.06.2021 r.
3. Zgłoszenia do biegów sztafetowych 4x400m przyjmowane są mailowo na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 28 czerwca 2021 r. Dopuszcza się korekty w składach drużyn do dnia imprezy tj. 4 lipca 2021 r. UWAGA - w biegach sztafetowych mogą wziąć udział tylko zawodnicy startujący w biegach na 3000 lub 100 metrów
4. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie przez zawodnika formularza zgłoszenia i wpłacenie opłaty startowej, która przy wpłacie w ostatecznym terminie do 29 czerwca 2021 r. wynosi:
• 30 zł dla biegu otwartym na 3000m
• 15 zł dla biegów otwartych na 100 m
• 15 zł dla biegów dziecięcych na dystansie 60 m
• 50 zł dla sztafet
• opłaty startowe dla członków Płockiego TKKF z opłaconą składką członkowską wynoszą 50% wyżej wymienionych kwot.
• Uczestnicy 5. Mistrzostw Polski Masters posiadający licencję PZLA są zwolnieni z opłaty startowej.
5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu, natomiast w przypadku nieodbycia się imprezy w terminach 4 lipca lub rezerwowym terminie do końca sierpnia 2021 r. organizator zobowiązuje się do zwrotu wpisowego na konta zawodników.
Kwotę opłaty startowej należy przelać na konto bankowe organizatora biegu do 29.06.2021 r.:
Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Al. Stanisława Jachowicza 35/10
Credit Agricole Bank Polska S.A
32 1940 1076 3112 6845 0000 0000
W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, rocznik i dystans biegu

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY
Klasyfikacja generalna: puchary i nagrody rzeczowe
1. Kobiety - miejsca 1-3
2. Mężczyźni - miejsca 1-3
Medaliści Mistrzostw Polski Masters - medale
1. Kobiety: 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79, pow. 80.
2. Mężczyźni: 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79, pow. 80.
3. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje data urodzenia.
Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w biegu otwartym na dystansie 3000 metrów - medale
1. Kobiety: 16-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79, pow. 80.
2. Mężczyźni: 16-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79, pow. 80.
3. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje data urodzenia.
4. Wszyscy zawodnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy.
Klasyfikacja w biegu na 100 m: medale
1. Kobiety - miejsca 1-3
2. Mężczyźni - miejsca 1-3
W biegach dziecięcych – okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników
W biegach sztafetowych puchary lub statuetki.

X. ŻYWIENIE
Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają wodę.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy 8. Płocka Szybka Trójka, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celu organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację na liście startowej oraz komunikacie końcowym imprezy: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu i uzyskanego wyniku. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
5. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 30 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 30 minut od ich zgłoszenia.
6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
7. Organizator ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie imprezy.
8. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.

   

 

 

Najbliższe starty

Nasi partnerzy

Kontakt

 

Gdzie jesteśmy

Galeria