REGULAMIN

 7.Płocka Szybka Trójka

Mistrzostwa Polski Masters na dystansie 3000 metrów

Bieg otwarty na dystansie 3000 metrów

Bieg otwarty na dystansie 100 metrów dla dorosłych

Biegi sztafetowe 4x400m

 Bieg główny na dystansie 3000 metrów wchodzi w skład cyklu Płocka Liga Biegowa

 

 I. CEL

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.

 1. Promocja różnorodnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 3. Wyłonienie Mistrzyń i Mistrzów Polski Masters na dystansie 3000 metrów w poszczególnych kategoriach wiekowych na rok 2020

 II. ORGANIZATOR

Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Al. Stanisława Jachowicza 35/10, 09-402 Płock, tel. 608067970

 III. WSPÓŁORGANIZATORZY i PARTNERZY

 1. Gmina Miasto Płock
 2. Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters
 3. MOSiR Płock

IV. TERMIN I MIEJSCE

2 sierpnia 2020 r. (niedziela), Stadion Miejski im. B. Szymańskiego, ul. Sportowa 3, Płock

V. TRASA BIEGU

Bieżnia Stadionu Miejskiego im. B. Szymańskiego (7,5 okrążenia w biegu głównym)

VI. HARMONOGRAM

Bieg rozegrany w seriach. Przydział do poszczególnych serii prowadzony będzie na podstawie kategorii wiekowych.

13:30 - 14:40 otwarcie i praca biura zawodów dla dzieci
14:10 start biegu dziewczynek do 10 lat na dystansie 60 metrów
14:20 start biegu chłopców do 10 lat na dystansie 60 metrów
14:30 start biegu dziewczynek od 11 do 15 lat na dystansie 60 metrów
14:40 dezynfekcja biura zawodów
15:00 - 20:00 otwarcie i praca biura zawodów
15:30 uroczyste otwarcie Mistrzostw
16:10 start I serii biegu na dystansie 3000 m;
16:40 start II serii biegu na dystansie 3000 m;
17:00 start III serii biegu na dystansie 3000 m;
17:25 start IV serii biegu na dystansie 3000 m;
17:50 start V serii biegu na dystansie 3000 m;
18:10 start VI serii biegu na dystansie 3000 m;
18:30 start VII serii biegu na dystansie 3000 m;
18:50 odprawa sztafet 4x400m;
19:00 start sztafet mieszanych 4x400m;
19:15 start sztafet dowolnych 4x400m;
19:30 start biegu na dystansie 100 m - kobiety;
19:40 start biegu na dystansie 100 m - mężczyźni;
20:15 wręczenie medali i uroczyste zakończenie imprezy

HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZAPISANYCH ZAWODNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH SERII. HARMONOGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY NA STRONIE ORGANIZATORA 1 DZIEŃ PRZED IMPREZĄ

VII. UCZESTNICTWO

 1. W biegach na dystansach 100 i 3000 metrów oraz sztafecie 4x400 metrów mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.
  2. W Mistrzostwach Polski Masters wystartować mogą osoby, które w dniu biegu mają ukończone 35 lat i posiadają obywatelstwo polskie.
  3. Organizator ustala następujące limity startujących w poszczególnych biegach rozgrywanych w ramach imprezy:
  • Bieg na dystansie 3000m - 7 serii (110 zawodników/zawodniczek)
 • Bieg na 100m kobiet - 1 seria (8 zawodniczek)
  • Bieg na 100m mężczyzn - 1 seria (8 zawodników)
  • Bieg sztafetowy 4x400m - 2 serie: 4 sztafety mix (2 kobiety + 2 mężczyzn) i 4 sztafety o składach dowolnych. UWAGA - w biegach sztafetowych mogą wziąć udział tylko zawodnicy startujący w biegach na 3000 lub 100 metrów
  4. Ze względu na przepisy państwowe związane z pandemią limit imprezy jest ograniczony do 120 osób. O dopuszczeniu do biegu decyduje kolejność zgłoszeń.
 1. Nie będą prowadzone zapisy w biurze zawodów w dniu imprezy. Po zakończeniu zapisów internetowych lista startowa jest zamknięta.
 2. Organizator proponuje i zaleca przed podjęciem decyzji o starcie w niniejszych Zawodach, jak również w okresie przygotowawczym (treningowym) wykonanie odpowiednich badań medycznych i konsultacji medycznych. Udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym, co może powodować powstanie ryzyka wystąpienia szkód i strat materialnych, jak również ryzyka zagrożenia wypadkiem, odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych, utraty zdrowia, w tym utraty życia.
  7. W biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające stan zdrowia, umożliwiający im udział w tych Zawodach oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu średniodystansowym, jakim jest 7. Płocka Szybka Trójka. 
  8. Dokonując zgłoszenia do udziału w 7.Płockiej Szybkiej Trójce, zawodnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, telewizyjnych, internetowych i w formie drukowanej. Zakres szczegółowy przedmiotowych zgód określony został w formularzu oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  9. Przedmiotem przekazania danych osobowych są następujące dane: imię i nazwisko, e-mail lub numer telefonu, data urodzenia, adres zamieszkania, narodowość, numer startowy, a przypadku Płockiej Ligii Biegowej również uzyskane wyniki i rezultaty w poszczególnych klasyfikacjach przez zawodnika.
  10. Wszyscy zawodnicy zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów. Każdy zawodnik musi stawić się osobiście do Biura Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej w przypadku gdy opłata została wniesiona w ostatnich trzech dniach przed zawodami.
  11. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest:
  • Dokonanie zgłoszenia do udziału w 7. Płockiej Szybkiej Trójce w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie internetowej http://tkkfplock.pl/ 
  • Dokonanie opłaty wpisowej.
  • Zapoznanie się i wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację niniejszych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
  • Złożenie osobiście, podpisanego oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, mając na uwadze ryzyko i niebezpieczeństwo związane z charakterem i długością trasy biegu, oraz o stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach - zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 3. Ze względów epidemicznych, na obiekcie podczas imprezy mogą przebywać wyłącznie zawodnicy biorący udział w zawodach oraz obsługa sędziowska i techniczna imprezy.

VIII. ZGŁOSZENIA

Biuro zawodów znajduje się na Stadionie Miejskim im. B. Szymańskiego, ul. Sportowa 3 w Płocku.

 1. Zgłoszenia do biegów na dystansach 100 oraz 3000 metrów przyjmowane są: przez formularz zgłoszeniowy imprezy dostępny na stronie internetowej organizatora do dnia 28 lipca 2020 r lub do wyczerpania limitu zawodników.
 2. Zgłoszenia do biegów sztafetowych 4x400m przyjmowane są mailowo na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Dopuszcza się korekty w składach drużyn do dnia imprezy tj. 2 sierpnia 2020 r. UWAGA - w biegach sztafetowych mogą wziąć udział tylko zawodnicy startujący w biegach na 3000  lub 100 metrów
 3. Za pełne  zgłoszenie uważa się wypełnienie przez zawodnika formularza zgłoszenia i wpłacenie opłaty startowej, która przy wpłacie w ostatecznym terminie do 28 lipca 2020 r. wynosi:
 • 30 zł dla biegu na 3000m
 • 10 zł dla biegów sprinterskich na 100 i 400m
 • 50 zł dla sztafet
 • opłaty startowe dla członków Płockiego TKKF z opłaconą składką członkowską wynoszą 50% wyżej wymienionych kwot.
 1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu, natomiast w przypadku konieczności odwołania imprezy organizator zobowiązuje się do zwrotu wpisowego na konta zawodników.

Kwotę opłaty startowej należy przelać na konto bankowe organizatora biegu do 19.07.2020 r.:

Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Al. Stanisława Jachowicza 35/10
Credit Agricole Bank Polska S.A

32 1940 1076 3112 6845 0000 0000
W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, rocznik i dystans biegu

 IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 Klasyfikacja generalna: puchary i nagrody rzeczowe

 1. Kobiety - miejsca 1-3
 2. Mężczyźni - miejsca 1-3

 Kategorie wiekowe kobiety i mężczyzn 16-34 lat oraz Medaliści Mistrzostw Polski Masters - dyplomy i medale

 1. Kobiety: 16-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79, pow. 80.
 2. Mężczyźni: 16-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79, pow. 80.
 3. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje data urodzenia.

W biegach towarzyszących: miejsca 1-3 dyplomy i w biegach sztafetowych puchary lub statuetki.

Organizator dopuszcza możliwość ogłoszenia dodatkowych kategorii i zwiększenia puli nagród w przypadku nawiązania współpracy z nowymi sponsorami.

X.ŻYWIENIE

 Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają wodę.

 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
 2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy 7. Płocka Szybka Trójka i Płockiej Ligi Biegowej, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celu organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację na liście startowej oraz komunikacie końcowym imprezy: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu i uzyskanego wyniku. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
 5. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 30 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 30 minut od ich zgłoszenia.
 6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 7. Organizator ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie imprezy.
 8. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.

 

REGULAMIN BIEGÓW DZIECI

Biegi otwarte na dystansach 60 metrów dla dzieci

 I. CEL

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.

 1. Promocja różnorodnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 II. ORGANIZATOR

Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Al. Stanisława Jachowicza 35/10, 09-402 Płock, tel. 608067970

 III. WSPÓŁORGANIZATORZY i PARTNERZY

 1. Gmina Miasto Płock
 2. Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters
 3. MOSiR Płock

IV. TERMIN I MIEJSCE

2 sierpnia 2020 r. (niedziela), Stadion Miejski im. B. Szymańskiego, ul. Sportowa 3, Płock

V. TRASA BIEGU

Bieżnia Stadionu Miejskiego im. B. Szymańskiego

VI. HARMONOGRAM

Bieg rozegrany w seriach. Przydział do poszczególnych serii prowadzony będzie na podstawie kategorii wiekowych.

13:30 - 14:40  otwarcie i praca biura zawodów dla dzieci

14:10  start biegu dziewczynek do 10 lat na dystansie 60 metrów

14:20  start biegu chłopców do 10 lat na dystansie 60 metrów

14:30  start biegu dziewczynek od 11 do 15 lat na dystansie 60 metrów

14:40  start biegu chłopców od 11 do 15 lat na dystansie 60 metrów

 HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZAPISANYCH ZAWODNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH SERII. HARMONOGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY NA STRONIE ORGANIZATORA 1 DZIEŃ PRZED IMPREZĄ

VII. UCZESTNICTWO

 1. W biegu na dystansie 60 metrów prawo startu mają dzieci do 15 roku życia włącznie.
 2. Organizator ustala następujące limit startujących na dystansie 60 metrów dzieci na 24 osoby. Zgłoszeni zawodnicy podzieleni zostaną na 4 serie według wieku i płci.
 3. O dopuszczeniu do biegu decyduje kolejność zgłoszeń internetowych.
  4. Zapisy będą prowadzone wyłącznie przez internetowy formularz zapisów. Nie będzie możliwości zapisania się w biurze zawodów w dniu imprezy.
  5. Organizator proponuje i zaleca przed podjęciem decyzji o starcie w niniejszych Zawodach wykonanie odpowiednich badań medycznych i konsultacji medycznych. Udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym, co może powodować powstanie ryzyka wystąpienia szkód i strat materialnych, jak również ryzyka zagrożenia wypadkiem, odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych, utraty zdrowia, w tym utraty życia.
  6. W biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające stan zdrowia, umożliwiający im udział w tych Zawodach oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu, jakim jest 7. Płocka Szybka Trójka. 
  7. Dokonując zgłoszenia do udziału w 7.Płockiej Szybkiej Trójce, zawodnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, telewizyjnych, internetowych i w formie drukowanej. Zakres szczegółowy przedmiotowych zgód określony został w formularzu oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest:
  • Dokonanie zgłoszenia do udziału w 7. Płockiej Szybkiej Trójce w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie internetowej http://tkkfplock.pl/ 
  • Zapoznanie się i wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację niniejszych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
  • Złożenie przez Rodzica lub Opiekuna prawnego, podpisanego oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, mając na uwadze ryzyko i niebezpieczeństwo związane z charakterem i długością trasy biegu, oraz o stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach - zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

VIII. ZGŁOSZENIA

Biuro zawodów znajduje się na Stadionie Miejskim im. B. Szymańskiego, ul. Sportowa 3 w Płocku.

 1. Zgłoszenia do biegu na dystansie 60 metrów przyjmowane są: przez formularz zgłoszeniowy imprezy dostępny na stronie internetowej organizatora do dnia 28 lipca 2020 r.
 1. Złożenie w biurze zawodów w dniu imprezy przez Rodzica lub Opiekuna prawnego, podpisanego oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz odbiór numeru startowego.

 IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Wszyscy zawodnicy kończący rywalizację otrzymają pamiątkowe dyplomy

X. ŻYWIENIE

 Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają wodę.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
 2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 4. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 5. Organizator ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie imprezy.
 6. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.

 

  

Najbliższe starty

Nasi partnerzy

Kontakt

 

Gdzie jesteśmy

Galeria