REGULAMIN

 6.Płocka Szybka Trójka

Mistrzostwa Polski Masters na dystansie 3000 metrów

Bieg otwarty na dystansie 3000 metrów

Biegi otwarte na dystansach 60 metrów dla dzieci

Biegi otwarte na dystansach 100 i 400 metrów dla  dorosłych

Biegi sztafetowe 4x400m

 Bieg główny na dystansie 3000 metrów wchodzi w skład cyklu Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych

I. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
 2. Promocja różnorodnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 4. Wyłonienie Mistrzyń i Mistrzów Polski na dystansie 3000 metrów w poszczególnych kategoriach wiekowych na rok 2018
 5. Płocka Szybka Trójka odbędzie się w ramach Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych. Regulamin Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych dostępny jest na stronie: www.gpbieganieplock.pl

 II. ORGANIZATOR

Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Al. Stanisława Jachowicza 35m10, 09-402 Płock,

tel. 608067970


III. WSPÓŁORGANIZATORZY i PARTNERZY

 1. Gmina Miasto Płock
 2. Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters

 IV. SPONSOR

MOSiR Płock

 V. TERMIN I MIEJSCE

 22 czerwca 2019 r. (sobota), Stadion Miejski im. B. Szymańskiego, ul. Sportowa 3, Płock

 

Bieg rozegrany w seriach. Przydział do poszczególnych serii prowadzony będzie na podstawie kategorii wiekowych.

 • 13:00  otwarcie biura zawodów
 • 14:00  start biegu dla dzieci - dziewczynki na dystansie 60 metrów
 • 14:15  start biegu dla dzieci - chłopcy na dystansie 60 metrów
 • 14:30  uroczyste otwarcie Mistrzostw
 • 14:45  dekoracja biegów dla dzieci (6 pierwszych dziewcząt i 6 pierwszych chłopców)
 • 15:10  start I serii biegu na dystansie 3000 m;
 • 15:30  start II serii biegu na dystansie 3000 m;
 • 15:50  start III serii biegu na dystansie 3000 m;
 • 16:20  start IV serii biegu na dystansie 3000 m;
 • 16:50  start V serii biegu na dystansie 3000 m;
 • 17:10  start VI serii biegu na dystansie 3000 m;
 • 17:40  start biegu na dystansie 400 m - kobiety;
 • 17:50  start biegu na dystansie 400 m - mężczyźni ;
 • 18:00  start biegu na dystansie 100 m - kobiety;
 • 18:10  start biegu na dystansie 100 m - mężczyźni;
 • 18:30  start sztafet 4x400m;
 • 19:30  wręczenie medali i uroczyste zakończenie imprezy

HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZAPISANYCH ZAWODNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH SERII. HARMONOGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY NA STRONIE ORGANIZATORA 2 DNI PRZED IMPREZĄ

 

VI. TRASA BIEGU

Trasa: bieżnia Stadionu Miejskiego im. B. Szymańskiego (7,5 okrążenia)

 

VII. UCZESTNICTWO

1. W biegu na dystansie 60 metrów prawo startu mają dzieci do 15 lat. W biegach na dystansach 100, 400, 3000 metrów oraz sztafecie 4x400 metrów mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.
2. W Mistrzostwach Polski Masters wystartować mogą osoby, które w dniu biegu mają ukończone 35 lat i posiadają obywatelstwo polskie.
3. Organizator ustala następujące limity startujących w poszczególnych biegach rozgrywanych w ramach imprezy: 

• Biegi na dystansie 60m dla dzieci - 40 osób
• Bieg na dystansie 3000m - 7 serii
• Bieg na 100m kobiet - 1 seria (8 zawodniczek)
• Bieg na 100m mężczyzn - 1 seria (8 zawodników)
• Bieg na 400m kobiet - 1 seria (8 zawodniczek)
• Bieg na 400m mężczyzn - 1 seria (8 zawodników)
• Bieg sztafetowy 4x400m - 1 seria - 8 sztafet (32 zawodników/zawodniczek)

4. O dopuszczeniu do biegu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania imprezą i organizator może zwiększyć limit uczestników o czym poinformuje w komunikacie na stronie internetowej imprezy. 

5. Zapisy będą również prowadzone w biurze zawodów w dniu imprezy (tylko w przypadku nie wyczerpania miejsc w zapisach internetowych).
6. Organizator proponuje i zaleca przed podjęciem decyzji o starcie w niniejszych Zawodach, jak również w okresie przygotowawczym (treningowym) wykonanie odpowiednich badań medycznych i konsultacji medycznych. Udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym, co może powodować powstanie ryzyka wystąpienia szkód i strat materialnych, jak również ryzyka zagrożenia wypadkiem, odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych, utraty zdrowia, w tym utraty życia.
7. W biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające stan zdrowia, umożliwiający im udział w tych Zawodach oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu średniodystansowym, jakim jest 6. Płocka Szybka Trójka. 
8. Dokonując zgłoszenia do udziału w 6.Płockiej Szybkiej Trójce, zawodnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, telewizyjnych, internetowych i w formie drukowanej. Zakres szczegółowy przedmiotowych zgód określony został w formularzu oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
9. Dokonując zgłoszenia do udziału w Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych, zawodnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Grand Prix Płocka i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, telewizyjnych, internetowych i w formie drukowanej. Zakres szczegółowy przedmiotowych zgód określony został w formularzu oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
10. Przedmiotem przekazania danych osobowych są następujące dane: imię i nazwisko, e-mail lub numer telefonu, data urodzenia, adres zamieszkania, narodowość, numer startowy, a przypadku Grand Prix Płocka również uzyskane wyniki i rezultaty w poszczególnych klasyfikacjach przez zawodnika.
11. Wszyscy zawodnicy zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów. Każdy zawodnik musi stawić się osobiście do Biura Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej.
12. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest:
• Dokonanie zgłoszenia do udziału w 6. Płockiej Szybkiej Trójce w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie internetowej http://tkkfplock.pl/ 
• Dokonanie opłaty wpisowej.
• Zapoznanie się i wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego 
• Regulaminu i tym samym pełną akceptację niniejszych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
• Złożenie osobiście, podpisanego oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, mając na uwadze ryzyko i niebezpieczeństwo związane z charakterem i długością trasy biegu, oraz o stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach - zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

VIII. ZGŁOSZENIA

Biuro zawodów znajduje się na Stadionie Miejskim im. B. Szymańskiego, ul. Sportowa 3 w Płocku.
1. Zgłoszenia do biegów na dystansach 60, 100, 400 oraz 3000 metrów przyjmowane są: przez formularz zgłoszeniowy imprezy dostępny na stronie internetowej organizatora: http://tkkfplock.pl/index.php/szybka-trojka/o-zawodach do dnia 17 czerwca 2019 r. lub osobiście w Biurze Zawodów dnia 22 czerwca 2019 r.
2. Zgłoszenia do biegów sztafetowych 4x400m przyjmowane są mailowo na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . lub osobiście w Biurze Zawodów dnia 22 czerwca 2019 r. w przypadku wolnych miejsc. Za drużynę odpowiada kapitan, który kontaktuje się z organizatorem w imieniu drużyny. Dopuszcza się korekty w składach drużyn do dnia imprezy tj. 22.06.2019 r.
3. Osoby, które zapisały się do cyklu Grand Prix w biegach ulicznych i przełajowych Płock 2019 i opłaciły wpisowe, są automatycznie zapisane do startu w 6.Płockiej Szybkiej Trójce
4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez zawodnika formularza zgłoszenia i wpłacenie opłaty startowej. Opłata startowa w przypadku zapisów internetowych i wpłacie do dnia 17 czerwca 2019 r. wynosi:
• 30 zł dla biegu na 3000m (40 zł w dniu imprezy)
• 10 zł dla biegów sprinterskich na 100 i 400m (15 zł w dniu imprezy)
• 40 zł dla sztafet (50 zł w dniu imprezy)
• opłaty startowe dla członków Płockiego TKKF z opłaconą składką członkowską wynoszą 50% wyżej wymienionych kwot.
• start w biegach dziecięcych jest bezpłatny.
5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

Kwotę opłaty startowej należy przelać na konto bankowe organizatora biegu do 17.06.2019 r.:
Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Al. Stanisława Jachowicza 35/10
Credit Agricole Bank Polska S.A
32 1940 1076 3112 6845 0000 0000
W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, rocznik i dystans biegu

 

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 Klasyfikacja generalna: puchary i nagrody rzeczowe

 1. Kobiety - miejsca 1-3
 2. Mężczyźni - miejsca 1-3

 Kategorie wiekowe: Kobiety i mężczyźni 16-34 lat oraz Medaliści Mistrzostw Polski Weteranów - dyplomy i medale

 1. Kobiety: 16-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79, pow. 80.
 2. Mężczyźni: 16-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79, pow. 80.
 3. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje data urodzenia.

W biegach towarzyszących: miejsca 1-3 dyplomy i w biegach sztafetowych puchary lub statuetki.

Wszyscy uczestnicy Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych otrzymają specjalne okolicznościowe medale.

Organizator dopuszcza możliwość ogłoszenia dodatkowych kategorii i zwiększenia puli nagród w przypadku nawiązania współpracy z nowymi sponsorami.

 

X. ŻYWIENIE

 Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają wodę.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
 2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy V Płocka Szybka Trójka i GP Płocka w biegach, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celu organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację na liście startowej oraz komunikacie końcowym imprezy: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu i uzyskanego wyniku. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
 5. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 30 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 30 minut od ich zgłoszenia.
 6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 7. Organizator ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie imprezy.
 8. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.

 

Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników V Płockiej Szybkiej Trójki jest Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, A. Jachowicza 35/10, 09-402 Płock
Kontakt:
Dyrektor biegu (imprezy biegowej) - Przemysław Giżyński (Prezes Płockiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej); tel. +48 608067970; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Dane osobowe uczestników imprezy biegowej będą przetwarzane w celu przygotowania, organizacji i przeprowadzenia 6. Płockiej Szybkiej Trójki, w tym realizacji przyznania nagród. Dane osobowe uczestników imprezy biegowej, którzy wyrażą zgodę na udział w Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych zostaną udostępnione Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. (zwanemu dalej MOSIR).
W związku z powyższym, dane osobowe uczestników imprezy biegowej przetwarzane są w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną i inną:
a) prowadzenia konta uczestnika imprezy biegowej na stronie: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4759 i http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4758
b) udziału uczestnika imprezy biegowej w imprezie biegowej (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenia, opracowania wyników, wręczenia nagród itp.),
c) dokonania opłaty startowej, weryfikacji tej opłaty i przyznania numeru startowego,
d) publikacji ogólnodostępnych list startowych i wyników z imprezy biegowej, na stronie: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4759 i http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4758
e) obsługi korespondencji kierowanej do Organizatora przez uczestników imprezy biegowej,
f) wykonania obowiązków prawnych przez Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - w celach podatkowych i rachunkowych,
g) kontaktu administratora z uczestnikiem imprezy biegowej,
h) przesyłania informacji marketingowych imprezy biegowej (email / SMS),
i) przesyłania przez Organizatora Grand Prix Płocka (MOSIR) w biegach ulicznych i przełajowych, na adres e-mail (zawodnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych.
3. Podanie danych osobowych uczestników imprezy biegowej jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w imprezie biegowej, jak i prowadzenia konta uczestnika na stronie: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4759 i http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4758
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w imprezie biegowej.
4. Dane uczestnika imprezy biegowej będą przetwarzane przez czas korzystania ze strony internetowej: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4759 i http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4758
Po tym okresie dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom. Część danych uczestników imprezy biegowej (dot. wyników imprezy biegowej) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych. Poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa, dane mogą być przetwarzane nie dłużej niż do 30.06.2020 r. (przybliżony termin następnej edycji imprezy biegowej).
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z administratorem w zakresie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia imprezy biegowej, tj.:
1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. z siedzibą 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1- w zakresie Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych,
2) Datasport z siedzibą ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój – w zakresie organizacji elektronicznego zapisu na imprezę biegową (prowadzenie konta uczestnika w swoim serwisie internetowym), powiadomienia na adres e-mail uczestnika o zarejestrowaniu na imprezę biegową, elektronicznego pomiaru czasu, opracowania i ogłoszenia wyników imprezy biegowej na swoim serwisie internetowym, powiadomienia uczestnika imprezy biegowej o uzyskanym wyniku (SMS),
3) podmiot prowadzący Biuro Zawodów – w zakresie weryfikacji uczestników imprezy biegowej (przyjmowanie oświadczeń od uczestników imprezy biegowej, przygotowanie i wydawanie pakietów startowych, przyjmowanie i wydawanie depozytów, zamieszczenie informacji o wynikach imprezy biegowej w Biurze Zawodów.
Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Każdy uczestnik imprezy biegowej ma prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. W odniesieniu do przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie zgody uczestnika imprezy biegowej, uczestnik ten ma również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy biegowej można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 6. Płockiej Szybkiej Trójki

 

OŚWIADCZENIE OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W 6. Płockiej Szybkiej Trójce (zwanej dalej “Zawodami”)

 

Ja niżej wymieniony/-a i niżej podpisany/-a przystępując w dniu 22.06.2019 r. do udziału w 6. Płockiej Szybkiej Trójce, spełniając warunki określone w Regulaminie Zawodów:

 

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu VI Płockiej Szybkiej Trójki, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia. Jednocześnie oświadczam, iż biorę udział w Zawodach na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru i długości trasy tego biegu, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do mojego udziału w 6. Płockiej Szybkiej Trójce, jak również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi na udział w tych Zawodach.

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora VI Płockiej Szybkiej Trójki dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na mój adres e-mail (zawodnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących 6.Płockiej Szybkiej Trójki.

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnienie moich danych osobowych, Organizatorowi Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych (MOSiR Płock Sp. z o. o., 09-400, Płock Plac Celebry Papieskiej 1), dla celów związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora w/w Grand Prix Płocka , na mój adres e-mail (zawodnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych.

 

 1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora 6. Płockiej Szybkiej Trójki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach oraz emisję w przekazach telewizyjnych i radiowych,
 • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji 6. Płockiej Szybkiej Trójki w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o 6. Płockiej Szybkiej Trójki.

 

Najbliższe starty

Nasi partnerzy

Kontakt

 

Gdzie jesteśmy

Galeria