REGULAMIN

 

 38. Bieg Soczewka z BOP

IV Mistrzostwa Chemików w Biegach Przełajowych

IV Mistrzostwa Regionu Płockiego w Biegach Przełajowych

 

Biegi na dystansie 5,8 i 11,6 km

Biegi dla dzieci i młodzieży

Mistrzostwa Pracowników Basell Orlen Polyolefins na dystansie 11,6 km

Marsz Nordic Walking na dystansie 5,8 km

 

Bieg główny na dystansie 11,6 km wchodzi w skład cyklu Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych

 

I. CEL.

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu oraz wypoczynku.
 2. Inicjowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych
 3. Promocja walorów turystycznych Gminy Nowy Duninów
 4. Wyłonienie zwycięzców Mistrzostw Chemików, najlepszych zawodników Regionu Płockiego oraz najlepszych zawodników Grand Prix Płocka
 5. 38. Bieg Soczewka z BOP odbędzie się w ramach Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych. Regulamin Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych dostępny jest na stronie: www.gpbieganieplock.pl

 

II. ORGANIZATOR.

Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Płocku, 

Al. Stanisława Jachowicza 35/10, 09-402 Płock

tel. kom  608067970, 727937490

 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY.

Urząd Gminy Nowy Duninów

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 

IV. SPONSOR

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

 

V. TERMIN I MIEJSCE.

29 września 2018 r. (sobota),  Soczewka (koło Płocka)

Biuro zawodów biegów głównych i Nordic Walking znajdować się będzie w Ośrodku "Mazowsze" w Soczewce, biuro biegów dla dzieci w namiocie przy plaży jeziora Soczewka.

 • 9:15 start dziewcząt do biegu dzieci na 100 m;
 • 9:25 start chłopców do biegu dzieci na 100 m; 
 • 9:40 start dziewcząt do biegu dzieci na 500 m;
 • 9:55 start chłopców do biegu dzieci na 500 m;
 • 10:10 start młodzieży (dziewczęta i chłopcy łącznie) do biegu na 1500 m;
 • 10:30 start Biegu na dystansie 5,8 km oraz Marszu Nordic Walking (jedna pętla)
 • 10:35 dekoracje biegów dzieci i młodzieży
 • 12:00 start do biegu głównego na dystansie 11,6 km; (dwie pętle) 
 • 14.00 wręczenie nagród za oba dystanse i uroczyste zakończenie imprezy

VI. TRASA.

1. Bieg główny na dystansie 11,6 km i towarzyszący na dystansie 5,8 km (bez atestu) odbędą się na wyznaczonej trasie ścieżką przyrodniczą i duktami leśnymi wokół jeziora Soczewka (1 pętla długości 5,8 km). Przełajowy profil trasy oraz zmienna nawierzchnia uniemożliwia start osobom na wózkach inwalidzkich.

2.Biegi dziecięce i młodzieżowe odbędą się na wyznaczonej trasie po alejkach przy jeziorze Soczewka.

  • 100 m – dziewczęta i chłopcy do 6 lat (rocznik 2012 i młodsze); 
  • 500 m – dziewczęta i chłopcy od 7 do 12 lat; (roczniki 2011-2006); 
  • 1500 m – młodzież od 13 do 15 lat ( roczniki 2005 – 2003 )

3. Konkurencja Nordic Walking odbędzie się na trasie biegu głównego na długości jednej pętli (około 5,8 km) 

Limit czasu:

 1. Limit czasu dla biegu głównego na dystansie 11,6 km wynosi 1,5 godziny, natomiast biegu na dystansie 5,8 km wynosi 1 godzinę i 15 minut. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
 2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.

 

VII. UCZESTNICTWO.

 1. W Biegu głównym na dystansie 11,6 km prawo startu mają osoby, które ukończyły 18 lat, natomiast w biegu na dystansie 5,8 km warunkiem jest ukończenie 16 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu na dystansie 5,8 km oraz biegach dziecięcych i Nordic Walking zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na druku dostępnym w biurze zawodów.
 3. Osoby zapisane internetowo, które nie opłacą wpisowego w terminie 21 dni od daty zgłoszenia przez system online będą usuwane z listy startowej.
 4. Wprowadza się limit udziału 275 zawodników dla biegu na dystansie 11,6 km i 125 zawodników dla biegu na dystansie 5,8 km.
  • Wydanie pakietu startowego nastąpi w biurze zawodów po weryfikacji danych z internetowego zgłoszenia zawodnika na podstawie dokumentu ze zdjęciem
  • Zapisy w biurze zawodów będą możliwe jedynie gdy limit uczestników nie zostanie wyczerpany w zapisach internetowych o czym zawodnicy zostaną poinformowani poprzez wcześniejsze zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej organizatora biegu http://tkkfplock.pl/
 5. Organizator zastrzega zachowanie puli numerów startowych dla zaproszonych zawodników, członków Płockiego TKKF oraz Pracowników Basell Orlen Polyolefins.
 6. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer.
 7. W marszu Nordic Walking mogą uczestniczyć wszyscy zarejestrowani w biurze zawodów, posiadający własne kijki niezbędne w tej dyscyplinie.
 8. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegach na dystansach 5,8 i 11,6 km oraz Nordic Walking muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów w Ośrodku Mazowsze w Soczewce w dniu zawodów od godziny 8:00 do 1 godziny przed rozpoczęciem konkurencji.
 9. Biuro zawodów dla dzieci znajdować się będzie w namiocie przy plaży jeziora Soczewka.
 10. Sędzia Główny i Dyrektor Biegu mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
 11. Organizator ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 12. Pracownicy Basell Orlen Polyolefins oraz ich dzieci aby zostać sklasyfikowanym w kategorii Mistrzostw Pracowników Basell Orlen Polyolefins lub w kategorii dzieci pracowników muszą zaznaczyć ten fakt na karcie zgłoszenia.
 13. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane za pomocą elektronicznych chipów. Organizator nie pobiera kaucji za wypożyczony chip. Zawodnicy zobowiązani są do zwrócenia chipa na mecie po ukończeniu biegu. Osoby, które nie oddadzą chipa nie będą klasyfikowane.
 14. Organizator proponuje i zaleca przed podjęciem decyzji o starcie w niniejszych Zawodach, jak również w okresie przygotowawczym (treningowym) wykonanie odpowiednich badań medycznych i konsultacji medycznych. Udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym, co może powodować powstanie ryzyka wystąpienia szkód i strat materialnych, jak również ryzyka zagrożenia wypadkiem, odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych, utraty zdrowia, w tym utraty życia.
 15. W biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające stan zdrowia, umożliwiający im udział w tych Zawodach oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu długodystansowym, jakim jest 38. Bieg Soczewka z BOP.  
 16. Dokonując zgłoszenia do udziału w 38. Bieg Soczewka z BOP, zawodnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, telewizyjnych, internetowych i w formie drukowanej. Zakres szczegółowy przedmiotowych zgód określony został w formularzu oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 17. Dokonując zgłoszenia do udziału w Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych, zawodnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Grand Prix Płocka dostępnym na stronie: www.gpbieganieplock.pl i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, telewizyjnych, internetowych i w formie drukowanej. Zakres szczegółowy przedmiotowych zgód określony został w formularzu oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 18. Przedmiotem przekazania danych osobowych są następujące dane: imię i nazwisko, e-mail lub numer telefonu, data urodzenia, adres zamieszkania, narodowość, numer startowy, a przypadku Grand Prix Płocka również uzyskane wyniki i rezultaty w poszczególnych klasyfikacjach przez zawodnika.
 19. Wszyscy zawodnicy zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów. Każdy zawodnik musi stawić się osobiście do Biura Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej.
 20. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest:
 • Dokonanie zgłoszenia do udziału w 38. Bieg Soczewka z BOP w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie internetowej http://tkkfplock.pl/ i https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3862
 • Dokonanie opłaty wpisowej.
 • Zapoznanie się i wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację niniejszych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
 • Złożenie osobiście, podpisanego oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, mając na uwadze ryzyko i niebezpieczeństwo związane z charakterem i długością trasy biegu, oraz o stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach - zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Złożenie osobiście, podpisanego oświadczenia, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  

VIII. ZGŁOSZENIA.

1.      Zgłoszenia do Biegów na dystansach 11,6 i 5,8 km oraz Marszu Norcic Walking przyjmowane są:

 • przez formularz zgłoszeniowy imprezy na stronie http://tkkfplock.pl/ do dnia 25 września 2018 r.
 • lub osobiście w Biurze Zawodów w Ośrodku Mazowsze w Soczewce dnia 29 września 2018 r. w przypadku nie wyczerpania puli miejsc w zapisach internetowych. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie przez zawodnika formularza zgłoszenia i wpłacenie opłaty startowej.

2.      Zgłoszenia do biegów dzieci i młodzieży  odbywać się będą tylko w dniu imprezy w namiocie ustawionym w pobliżu startu biegów nad jeziorem Soczewka.

 

IX. OPŁATY

 Opłaty wnosi się przelewem na konto Organizatora. Opłata startowa w Biegu Głównym na dystansie 11,6 km oraz towarzyszącym na dystansie 5,8 km w przypadku zapisów internetowych wynosi:

 • do dnia 31 sierpnia 2018 r. wynosi 40 zł
 • od 1 września do dnia 25 września 2018 r. wynosi 60 zł
 • po 25 września 2018 r. płatna w biurze zawodów wynosić będzie 80 zł.
 • opłata za start w marszu Nordic Walking wynosi 20 zł, płatna na konto lub w biurze zawodów.
 • opłata ulgowa w wysokości 50% w/w kwot dotyczy członków Płockiego TKKF z opłaconą składką członkowską za rok 2018.

 

Zwolnienia z wpisowego:

 • Pracownicy Basell Orlen Polyolefins Sp. Z o.o. i Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. Zo.o.
 • Osoby powyżej 70 roku życia.
 • Dzieci startujące w biegach dzieci i młodzieży

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach i nie może być przenoszona na innego zawodnika.

Kwotę opłaty startowej należy przelać na konto bankowe organizatora podając swoje imię, nazwisko, rocznik i wybrany dystans biegu
Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Credit Agricole nr: 32 1940 1076 3112 6845 0000 0000
do dnia 25.09.2018r. (data wpływu na rachunek) lub po tym terminie wpłacić gotówką w Biurze Zawodów - w dniu imprezy (opłata podwyższona do 80 zł).

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

 • okolicznościową koszulkę techniczną (uczestnicy biegów na dystansie 11,6 i 5,8 km)
 • wodę na trasie biegu na dystansie 11,6 km
 • butelkę wody niegazowanej o pojemności 0,5 litra na mecie biegu
 • ciepły posiłek i napój po ukończeniu biegu;
 • medal (wszyscy uczestnicy pod warunkiem ukończenia biegu/marszu zgodnie z regulaminem i zwrotu numeru startowego z chipem na mecie).

 

X. KLASYFIKACJE.

 1. Bieg główny na dystansie 11,6 km

 • generalna kobiet (trzy pierwsze zawodniczki), 
 • generalna mężczyzn (trzech pierwszych zawodników),
 • kategoria Mistrzostw Chemików (trzech pierwszych zawodników i trzy pierwsze zawodniczki)

W Mistrzostwach Chemików mają prawo wystąpić osoby zatrudnione w zakładach chemicznych lub posiadające wykształcenie o profilu chemicznym. Aby być klasyfikowanym należy przedstawić podczas weryfikacji zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy lub dyplom ukończenia uczelni o profilu chemicznym. W przypadku grupy kapitałowej Orlenu będą honorowane przepustki pracownicze.

 • kategoria Mistrzostw Regionu Płockiego (trzech pierwszych zawodników i trzy pierwsze zawodniczki

W kategorii tej sklasyfikowani będą zawodnicy posiadający stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie Miasta Płocka lub Powiatu Płockiego.

 • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (trzy pierwsze osoby):

Kobiety                            Mężczyźni

K 2: 18 – 29 lat                M 2: 18 – 29 lat
K 3: 30 – 39 lat                M 3: 30 – 39 lat
K 4: 40 – 49 lat                M 4: 40 – 49 lat
K 5: 50 – 59 lat                M 5: 50 – 59 lat               

K 6:  60 – 69 lat               M 6: 60 – 69 lat

K7:  70 lat i starsze          M7: 70 lat i starsi

 • klasyfikacja drużynowa (suma czasów pięciu najlepszych zawodników drużyny w biegu na dystansie 11,6 km, warunkiem jest podanie przy zapisach jednobrzmiącej nazwy klubu)
 • klasyfikacja Pracowników Basell Orlen Polyolefins (dwie kategorie wiekowe: trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników do 39 lat oraz trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w wieku 40 lat i starszych)
 • klasyfikacja członków TKKF Płock (trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników)

 2. Bieg na dystansie 5,8 km

 • generalna kobiet (trzy pierwsze zawodniczki), 
 • generalna mężczyzn (trzech pierwszych zawodników),
 • kategoria niepełnosprawnych (trzech pierwszych zawodników i trzy pierwsze zawodniczki)
 • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (trzy pierwsze osoby):

 

Kobiety                            Mężczyźni

K 1: 16 – 19 lat                M 1: 16 – 19 lat
K 2: 20 i starsze               M 2: 20 i starsi

 • klasyfikacja Pracowników Basell Orlen Polyolefins (dwie kategorie wiekowe: trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników do 39 lat oraz trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w wieku 40 lat i starszych)
 • klasyfikacja członków TKKF Płock (trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników)

Biegi dzieci i młodzieży:

 • dzieci do 6 lat; roczniki 2012r. i młodsze, 
 • dzieci od 7 do 12 lat; roczniki 2011-2006,
 • młodzież od 13 do 15 lat; roczniki 2005-2003,
 • dzieci Pracowników Basell Orlen Polyolefins w trzech powyższych kategoriach wiekowych

Marsz Nordic Walking  ( 5,8 km )

Konkurencja rekreacyjna. Nie będzie ustalanej kolejności zawodników kończących marsz.

 

XI. NAGRODY.

 1.      Biegi dla dzieci

 We wszystkich kategoriach wiekowych dzieci  (oddzielnie dziewczęta i chłopcy) - za pierwsze 3 miejsca: nagrody rzeczowe i dyplomy, a dla wszystkich startujących pamiątkowe medale. 

2.      Biegi dla dzieci Pracowników Grupy BOP

We wszystkich kategoriach wiekowych dzieci  (oddzielnie dziewczęta i chłopcy) - za pierwsze 3 miejsca: nagrody rzeczowe i dyplomy,

3.      W klasyfikacji generalnej mężczyzn:

I-III  miejsce  -  puchary + nagrody rzeczowe

4. W klasyfikacji generalnej kobiet:

I – III miejsce  -  puchary + nagrody rzeczowe

5. W klasyfikacji Mistrzostw Chemików kobiet i mężczyzn:

       I – III miejsce  -  puchary lub statuetki + nagrody rzeczowe

6. W klasyfikacji Mistrzostw Regionu Płockiego kobiet i mężczyzn:

I – III miejsce  -  puchary lub statuetki + nagrody rzeczowe

7. W klasyfikacji niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn:

       I – III miejsce  -  puchary lub statuetki + nagrody rzeczowe

8. W klasyfikacji członków TKKF Płock kobiet i mężczyzn:

I - III  miejsce -  puchary lub statuetki + nagrody rzeczowe

9. W klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn:

          I-III miejsce -  puchary lub statuetki + nagrody rzeczowe

10. W klasyfikacji zespołowej:

I-III miejsce - puchary

 Punktacja zespołowa to suma czasów uzyskanych przez pięciu najszybszych zawodników tworzących zespół w biegu na dystansie 11,6 km, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie. Miejsce pierwsze zajmuje zespół o najmniejszej sumie czasów, a miejsca drugie i trzecie zespoły zajmujące kolejne miejsca w tak utworzonym ciągu.

11. W klasyfikacji Pracowników Grupy BOP w obu kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

I-III miejsce – puchary lub statuetki + nagrody rzeczowe

12. Marsz Nordic Walking kobiet i mężczyzn

Medal dla każdego uczestnika.

 

XII. KUMULACJA NAGRÓD.

 1. Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie kumulują się z nagrodami w klasyfikacji generalnej
 2. Pracownicy Grupy BOP mogą wystartować w biegach na obu dystansach, ale muszą zadeklarować, w którym z dystansów (11,6 czy 5,8 km) chcą być klasyfikowani i nagradzani w kategorii Pracownicy Grupy BOP (deklaracje należy składać w biurze zawodów w momencie odbioru pakietu). W przypadku braku stosownej deklaracji, przyjmuje się wybór dystansu 11,6 km.

 

XIII. ŻYWIENIE.

Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają: ciepły posiłek oraz napój.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1.  Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Numery należy zwrócić na mecie.
 3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 4. Organizator zapewnia zawodnikom szatnie, nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie trwania imprezy.
 5. Organizator nie zapewnia depozytu ani pryszniców.
 6. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 7. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 30 minut po zakończeniu biegu.  Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
 8. Wszelkie kwestie sporne dotyczące 38. Biegu Soczewka z BOP rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 9. Organizator ubezpiecza uczestników 38. Biegu Soczewka z BOP od nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie imprezy.
 10. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów lub ogłoszeń spikera, przed rozpoczęciem imprezy.

 

Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników 38. Biegu Soczewka z BOP jest Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, A. Jachowicza 35/10, 09-402 Płock
Kontakt:
Dyrektor biegu (imprezy biegowej) - Przemysław Giżyński (Prezes Płockiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej); tel. +48 608067970; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Dane osobowe uczestników imprezy biegowej będą przetwarzane w celu przygotowania, organizacji i przeprowadzenia 38. Biegu Soczewka z BOP, w tym realizacji przyznania nagród. Dane osobowe uczestników imprezy biegowej, którzy wyrażą zgodę na udział w Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych zostaną udostępnione Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. (zwanemu dalej MOSIR).
W związku z powyższym, dane osobowe uczestników imprezy biegowej przetwarzane są w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną i inną:
a) prowadzenia konta uczestnika imprezy biegowej na stronie: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3862
b) udziału uczestnika imprezy biegowej w imprezie biegowej (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenia, opracowania wyników, wręczenia nagród itp.),
c) dokonania opłaty startowej, weryfikacji tej opłaty i przyznania numeru startowego,
d) publikacji ogólnodostępnych list startowych i wyników z imprezy biegowej, na stronie: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3862
e) obsługi korespondencji kierowanej do Organizatora przez uczestników imprezy biegowej,
f) wykonania obowiązków prawnych przez Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - w celach podatkowych i rachunkowych,
g) kontaktu administratora z uczestnikiem imprezy biegowej,
h) przesyłania informacji marketingowych imprezy biegowej (email / SMS),
i) przesyłania przez Organizatora Grand Prix Płocka (MOSIR) w biegach ulicznych i przełajowych, na adres e-mail (zawodnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych.
3. Podanie danych osobowych uczestników imprezy biegowej jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w imprezie biegowej, jak i prowadzenia konta uczestnika na stronie: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3862
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w imprezie biegowej.
4. Dane uczestnika imprezy biegowej będą przetwarzane przez czas korzystania ze strony internetowej: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3862
Po tym okresie dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom. Część danych uczestników imprezy biegowej (dot. wyników imprezy biegowej) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych. Poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa, dane mogą być przetwarzane nie dłużej niż do 29.09.2019 r. (przybliżony termin następnej edycji imprezy biegowej).
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z administratorem w zakresie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia imprezy biegowej, tj.:
1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. z siedzibą 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1- w zakresie Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych,
2) Datasport z siedzibą ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój – w zakresie organizacji elektronicznego zapisu na imprezę biegową (prowadzenie konta uczestnika w swoim serwisie internetowym), powiadomienia na adres e-mail uczestnika o zarejestrowaniu na imprezę biegową, elektronicznego pomiaru czasu, opracowania i ogłoszenia wyników imprezy biegowej na swoim serwisie internetowym, powiadomienia uczestnika imprezy biegowej o uzyskanym wyniku (SMS),
3) podmiot prowadzący Biuro Zawodów – w zakresie weryfikacji uczestników imprezy biegowej (przyjmowanie oświadczeń od uczestników imprezy biegowej, przygotowanie i wydawanie pakietów startowych, przyjmowanie i wydawanie depozytów, zamieszczenie informacji o wynikach imprezy biegowej w Biurze Zawodów.
Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Każdy uczestnik imprezy biegowej ma prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. W odniesieniu do przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie zgody uczestnika imprezy biegowej, uczestnik ten ma również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy biegowej można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu 38. Biegu Soczewka z BOP

 

OŚWIADCZENIE OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W 38. Biegu Soczewka z BOP

(zwanego dalej “Zawodami”)

 

Ja niżej wymieniony/-a i niżej podpisany/-a:

.............................................................................................................................................…

(Imię i Nazwisko)

 

legitymujący/ -ąca się dowodem osobistym/ innym dokumentem*

...............................................................................................................…………….................…

(seria i numer dokumentu)

 

przystępując w dniu 29.09.2018 r. do udziału w 38. Biegu Soczewka z BOP, spełniając warunki określone w Regulaminie Zawodów:

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu 38. Biegu Soczewka z BOP, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia.
 2. Oświadczam, iż biorę udział w Zawodach na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru i długości trasy tego biegu, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do mojego udziału w 38. Biegu Soczewka z BOP, jak również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi na udział w tych Zawodach.
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 38. Biegu Soczewka z BOP dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na mój adres e-mail (zawodnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących 38. Biegu Soczewka z BOP.
 1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie i udostępnienie moich danych osobowych, Organizatorowi Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o., 09-400, Płock Plac Celebry Papieskiej 1), dla celów związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora w/w Grand Prix Płocka , na mój adres e-mail (zawodnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych.
 1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez przez Organizatora 38. Biegu Soczewka z BOP, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,
 • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
 • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji 38. Biegu Soczewka z BOP,
 • w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o 38. Biegu Soczewka z BOP.
 1. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane i informacje, związane z moim udziałem w 38. Biegu Soczewka z BOP są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

 

……………………………..………..., dnia ………...……………...… 2018 r.

            (Miejscowość)                              (data: dzień/ miesiąc)

 

……………………………………………………………………………………….

              (imię i nazwisko - czytelny podpis zawodnika)

* niewłaściwe skreślić

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Najbliższe starty

Nasi partnerzy

Kontakt

 

Gdzie jesteśmy

Galeria